сряда, 6 октомври 2010 г.

Dual Dimensions-Installation by Georgi Yamaliev


Conception:
With the electronic technologies development and the invasion of internet in our daily lives, a large part of the people are living in two parallel worlds - the material one, where the physical is leading and the virtual, as a new type of reality. This voluntary dematerialization can be regarded as a deliberate “ritual suicide”, causing the transformation of the real image into a virtual personality. The decision for this parallel existence is influenced by the new cultural and social relationships, imposed by the global net. It is provoked by the aspiration for a new type of self-exposure, a new approach, a new vision over the artwork. Many artists take advantage of the new communication devices opportunities, which raise the question - to what extent the authors using that technologies and creating their immaterial art products are able to find the balance for the understanding of the problems aroused between the two parallel areas? Would it lead only to a sense of loss, confusion and disorientation and is the contemporary artist doomed to wander between these two parallel realms?


Концепция:
С развитието на електронните технологии и навлизането на интернет в нашето ежедневие, една голяма част от хората пребивават в два „паралелно” функциониращи свята - материалният, в който е обособено физическото, и виртуалният, като нов тип съреалност. Това доброволно дематериализиране може да се приеме като едно съзнателно ”ритуално самоубийство”, което поражда трансформация на реалния образ във виртуална личност. Решението за това паралелно съществуване е повлияно от новите културни и социални отношения, наложени от глобалната мрежа. То е провокирано от стремежа към нов тип себеизлагане, нов подход и поглед върху творбата.
Много автори се възползват от възможностите на новите средства за комуникация, което поражда въпроса доколко авторите успяват да балансират разбирането на възникналите проблеми между двете паралелни пространства. Дали то би довело само до чувство за загубване, объркване и дезориентация и обречен ли е съвременният автор да се лута между тези две пространства?

http://www.blogger.com/favicon.ico

неделя, 30 май 2010 г.

REAL ≠ VIRTUAL (data.portret)-Installation Georgi Yamaliev

REAL ≠ VIRTUAL
(data.portret)REAL ≠ VIRTUAL
(data.portret)


Концепция:

С развитието на новите технологии и навлизането на интернет в нашето ежедневие, човек е принуден да съжителства в два паралелно функциониращи свята. Материалния, в когото е обособено физическото и виртуалния, като нов тип реалност. Това доброволно де-материализиране, поражда трансформация на реалния образ във виртуална личност.
Лицето, представляващо сбор от уникални черти, които не сме избирали сами, ни отличава един от друг. Външните ни телесни характеристики са част от собственото ни АЗ. Това ни прави същества, надарени със собствена и незаменима индивидуалност. И докато в реалността тя се изразява в уникалните форми на лицето и тялото изградени от плът и кости, то във виртуалното пространство тя се дематериализира до бинарен код, до поредица от букви и цифри, състояща се от байтове дигитална информация, която може да бъде кодирана, рекодирана, декодирана.
Параметри:
Инсталация състояща се от принт с размери 150/100см.
Материал: пенокартон
От него е бинарен код от myspace профила на автора, като зрителите са подканени да нареждат, слагат различните букви и цифри, запълвайки празните пространство. По този начин се създава интерактивен момент!