сряда, 6 октомври 2010 г.

Dual Dimensions-Installation by Georgi Yamaliev


Conception:
With the electronic technologies development and the invasion of internet in our daily lives, a large part of the people are living in two parallel worlds - the material one, where the physical is leading and the virtual, as a new type of reality. This voluntary dematerialization can be regarded as a deliberate “ritual suicide”, causing the transformation of the real image into a virtual personality. The decision for this parallel existence is influenced by the new cultural and social relationships, imposed by the global net. It is provoked by the aspiration for a new type of self-exposure, a new approach, a new vision over the artwork. Many artists take advantage of the new communication devices opportunities, which raise the question - to what extent the authors using that technologies and creating their immaterial art products are able to find the balance for the understanding of the problems aroused between the two parallel areas? Would it lead only to a sense of loss, confusion and disorientation and is the contemporary artist doomed to wander between these two parallel realms?


Концепция:
С развитието на електронните технологии и навлизането на интернет в нашето ежедневие, една голяма част от хората пребивават в два „паралелно” функциониращи свята - материалният, в който е обособено физическото, и виртуалният, като нов тип съреалност. Това доброволно дематериализиране може да се приеме като едно съзнателно ”ритуално самоубийство”, което поражда трансформация на реалния образ във виртуална личност. Решението за това паралелно съществуване е повлияно от новите културни и социални отношения, наложени от глобалната мрежа. То е провокирано от стремежа към нов тип себеизлагане, нов подход и поглед върху творбата.
Много автори се възползват от възможностите на новите средства за комуникация, което поражда въпроса доколко авторите успяват да балансират разбирането на възникналите проблеми между двете паралелни пространства. Дали то би довело само до чувство за загубване, объркване и дезориентация и обречен ли е съвременният автор да се лута между тези две пространства?

http://www.blogger.com/favicon.ico