вторник, 5 юли 2011 г.

Next - Next - Next

installation
Georgi Yamaliev (Bulgaria)Conception:
This installation will attempt to make a visual interpretation of the utopian idea which examines man’s life as a counterpart to the installation of a software program, step by step, going through different levels and stages, following the Next command, answering questions, agreeing, giving its clearance. In view of post modernity, the theory of life as a software program refers to the dialectical theory of life as a software information. Everyone is ‘programmed’ as a biological being, the ‘collecting’ and ‘processing’ of data makes it an individual. Even human genes are data, which could be coded, recoded or decodedКонцепция:
Тази инсталацията ще е своеобразен опит да се направи визуална интерпретация на утопичната идея, която разглежда живота на един човек като аналог с инсталирането на софтуерна програма, стъпка по стъпка, преминавайки през различни нива и етапи, следвайки командата NEXT, отговаряйки на въпроси, съгласявайки се, давайки своето разрешение за достъп.
През погледа на постмодерността теорията на живота като софтуерна програма се отнася диалектически към теорията за живота като софтуерна информация.. Всяко човек е „програмиран” като биологично същество, а „събирането” и „обработване” на данни го превръща в индивид. Дори човешките гени са чиста информация, която би могла да бъде кодирана, прекодирана или декодирана.
Няма коментари:

Публикуване на коментар