неделя, 5 август 2012 г.

Caught on hook - Video-Installation

This Installation is part of WATER TOWER ART FEST 2012

in VIVACOM ART HALL 23-30.07.2012
(https://www.facebook.com/watertowerartfest)
Autor: Georgi YAMALIEV

Хванати на въдицата
(Инсталация)
Концепция:
Във все по-комерсиализиращия се свят, непрекъснато сме атакувани и примамвани от реклами за кредити, чиято цел е да бъдем хванати като риби, безпомощни, зависими и обезличени. В новия световен ред истинската власт е в ръцете на шепа хора, които определят хода на пазарите. Финансовите мегакорпорации и техните инвестиционни банки успяха да променят правилата в своя полза. Абсолютната свобода на капиталите поставя началото на нов вид подчиняване на гражданите. Фетишизацията на паричните отношения е особено застъпено в съвременната ценностна парадигма, която абстрахира хората като егоистични социопати, мотивирани от ненаситен стремеж за натрупване и консумиране за сметка на другите и природната среда. Проблемът е в самата система, която създава корупцията, монополизма и лобизма за корпоративни и финансови интереси, насърчава лъжата, манипулацията, неравенството, страха, отчуждението, йерархичността, насилието, непрестанните антагонизми, омразата и страха, и в крайна сметка вкостенява участниците във влудяваща социална система с прогресивно намаляващи степени на свобода.Тази инсталация е вид протест срещу социалното неравенство и прекомерната алчност.


Caught on hook
(Installation)
Concept:
In an increasingly commercialized world, we are constantly attacked and lured by advertisements for loans intending to catch us like fish, helpless, dependent and characterless. In the new world order the real power is in the hands of a handful of people who set the pace of the markets. Financial big corporations and their investment banks managed to change the rules in their favor. Absolute freedom of capital marked the beginning of a new kind of subordination of citizens. The monetary relations as a fetish figure prominently in the modern paradigm of values that influence people as selfish sociopaths motivated by an insatiable desire for the accumulation and consumption at the expense of others and the environment. The problem is the system that creates corruption, monopoly and lobbying for corporate and financial interests; encourages lying, manipulation, inequality, fear, alienation, hierarchy, violence, continued antagonism, hatred and fear, and ultimately entrap participants in a maddening social system with progressively decreasing levels of freedom. This installation is a kind of protest against social inequality and excessive greed.


По-подробна информация:
http://watertowerartfest.com/program-2012/

Няма коментари:

Публикуване на коментар